KLINICKÁ LOGOPEDIE

PRO DĚTI

Kdy vyhledat klinického logopeda

 

PŘED 3. ROKEM VĚKU DÍTĚTE

 • rozštěpové vady
 • poruchy příjmu potravy
 • sluchově postižené děti
 • děti s tělesným postižením
 • děti se zrakovým postižením
 • děti s různými syndromy a jinými kombinovanými vadami
 • autismus

 

PO 3. ROCE VĚKU DÍTĚTE

 • opožděný vývoj řeči
 • postiženo rozumění řeči
 • řeč je výrazně nesrozumitelná
 • řeč je neplynulá (vývojová neplynulost, koktavost)
 • vývojová dysfázie
 • dyslalie

 

Prioritou je pro mě, mimo jiné, komplexní rozvoj celkové osobnosti dítěte, dbám na rozvoj nejen komunikačních schopností a dovedností, ale také všech dalších potřebných oblastí, které s řečí souvisí.

 • Zaměřuji se na rozvoj slovní zásoby, vyjadřovacích schopností, sluchového vnímání, zrakového vnímání, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, pozornosti, paměti a dalších důležitých oblastí ovlivňujících vývoj řeči dítěte.
 • Nenahraditelnou součástí práce s dětmi je úzká spolupráce a maximální nasazení  rodičů. Pro rodiče je dobré si uvědomit, že by měl své dítě vést, motivovat a denně provádět logopedická cvičení -  dochází tak k posilování vzájemné vazby rodič – dítě a následně pak i zlepšování NKS u dítěte

 

 

PRVNÍ NÁVŠTĚVA

KLINICKÉ LOGOPEDIE

Vezměte si s sebou

 

 • Doporučení k logopedické péči vystavené ošetřujícím lékařem.
 • Průkaz zdravotní pojišťovny, u které je ošetřovaný pacient pojištěn.
 • Kopie důležitých zpráv z vyšetření, zejména psychologických, neurologických, foniatrických a podobně.
 • U velmi malých dětí, nebo dětí s adaptačními obtížemi vezměte oblíbenou hračku/y nebo knížku/y, které mohou pomoci překonat překvapení prvního kontaktu.
 • Notýsek na záznamy

 

dělička